Statut Małopolskiego Związku Kolarskiego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Małopolski Związek Kolarski (w skrócie MZKol), zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem stowarzyszeń działającym zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U. nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), Prawem o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym Statutem.

§ 2.

1.  Terenem działania Związku jest teren województwa małopolskiego. Dla realizowania celów statutowych Związek może

      prowadzić działalność również poza granicami województwa małopolskiego.

2.  Siedzibą władz Związku jest miasto Kraków.

3.  Związek posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Kolarskiego, działa zgodnie ze Statutem, przepisami, uchwałami i wytycznymi PZKol i może być członkiem innych stowarzyszeń działających na rzecz sportu.
 3. Związek jest jedynym reprezentantem kolarstwa małopolskiego w kraju i za granicą.
 4. Związek działa w zakresie kolarstwa szosowego, górskiego, torowego, przełajowego, zjazdowego, cyklotrialu rowerowego oraz w innych sportach, zarejestrowanych w Międzynarodowej Federacji Kolarskiej /UCI/.

  § 4.

 1. Związek podlega kontroli władz w zakresie ich uprawnień określonych przepisami.
 2. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 5.

Związek może posiadać własne barwy, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 7.

Celem Związku jest:

 1. organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój kolarstwa w Małopolsce;
 2. reprezentowanie spraw kolarstwa małopolskiego w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 3. koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku.

§ 8.

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. opracowywanie kierunków i programów rozwoju kolarstwa w Małopolsce;
 2. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w Małopolsce;
 3. współpracę z klubami oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków do rozwoju kolarstwa w Małopolsce;
 4. prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów oraz sędziów;
 5. organizowanie i przeprowadzanie w sposób bezpośredni lub pośredni imprez regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, pucharowych, propagandowych lub innych, ujętych w kalendarzach MZKol, PZKol i UCI we wszystkich kategoriach wiekowych i sportach kolarskich:
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kolarstwa; 
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, sędziom, organizatorom imprez oraz innym osobom związanym z kolarstwem;    
 8. reprezentowanie kolarstwa małopolskiego w wojewódzkich i krajowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w krajowym współzawodnictwie sportowym;
 9. powoływanie i przygotowywanie kadry wojewódzkiej do uczestnictwa w krajowym współzawodnictwie sportowym;
 10. ustalanie zmian barw klubowych przez zawodników z Małopolski;
 11. określanie reguł sportowych dotyczących współzawodnictwa sportowego na terenie województwa małopolskiego;
 12. wspomaganie działalności klubów sportowych oraz programów rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży;
 13. wspieranie działań zmierzających do upowszechniania kolarstwa wśród osób niepełnosprawnych;
 14. wspieranie i ochrona interesów członków, zawodników, sędziów i kadry instruktorsko-trenerskiej Związku;
 15. kontrola nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów sportowych Statutu oraz aktów wewnętrznych Związku, a także przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku;
 16. prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w zakresie uprawnień Związku;  
 17. pozyskiwanie środków finansowych, m.in. przez pozyskiwanie darowizn, prowadzenie działalności gospodarczej w granicach dopuszczonych przez prawo, na działalność statutową Związku;
 18. propagowanie zasad „fair play” we współzawodnictwie sportowym;
 19. podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Związku.

Rozdział 3

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 9.

 1. Członkami Związku mogą być stowarzyszenia lub sekcje kolarskie stowarzyszeń posiadające osobowość prawną działające czynnie na rzecz sportu kolarskiego.
 2. Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1, mające siedzibę na terenie działania Małopolskiego Związku Kolarskiego, są zobowiązane do uzyskania członkostwa w tym Związku. Mogą one być członkiem tylko jednego Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego.

§ 10.

 1. Członków Związku przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków.

§ 11.

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich delegatów; 
 2. biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz Związku za pośrednictwem swoich delegatów;
 3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
 4. otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
 5. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

§ 12.

Członkowie Związku są obowiązani do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju kolarstwa i innych zadań statutowych Związku;
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Związku oraz innych przepisów obowiązujących w kolarstwie, ustanowionych przez uprawnione organy;
 3. opłacania składek członkowskich;
 4. poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z działalności Związku;
 5. uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

§ 13.

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
 2. wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku;
 3. likwidacji lub rozwiązania członka Związku;
 4. wykluczenia;
 5. rozwiązania Związku.
 6. Wykluczenie członka ze Związku dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku:

1) nie uczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 2 lat;

2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 2 lat;

      3) działalności rażąco sprzecznej ze Statutem Związku;

      4) działania na szkodę Związku.

§ 14.

 1. Członek Związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień Statutu.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

§ 15.

Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział 4

Władze Związku

§ 16.

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów;
 2. Zarząd Związku;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze Związku nie przerywa tej kadencji. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. W przypadku wyboru nowego Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, a także w przypadku wyboru poszczególnych członków tych władz, ich kadencja trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 18.

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:
 1. sprawozdawczo-wyborcze;
 2. sprawozdawcze;
 3. nadzwyczajne.

§ 19. 

 1. W sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą: 
 1. z głosem stanowiącym – delegaci członków Związku delegowani przez członków Związku według zasad określonych ich wewnętrznymi przepisami 
 2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali delegatami, oraz zaproszeni goście.
 3. Mandaty delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów dla członków Związku przyznawane są według następującego klucza wyborczego wg stanu na koniec roku poprzedzającego wybory:
 1. po jednym mandacie dla każdego członka Związku z opłaconymi składkami członkowskimi;  
 2. po jednym mandacie dla każdego członka Związku za każde rozpoczęte 20 zawodników ponad 20 sklasyfikowanych w challangu MZKol;
 3. po jednym mandacie za każde rozpoczęte 25 punktów w systemie współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży;
 4. 3 mandaty dla delegatów środowiska sędziowskiego, wybranych na zebraniu środowiskowym.
 5. W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów, po jednym delegacie nowo przyjętych członków Związku, którzy nabywają to prawo po 365 dniach od daty przyjęcia w poczet członków Związku oraz, z głosem doradczym, zaproszeni goście.

§ 20.

 1. Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów i trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Mandat delegata wygasa z chwilą śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu lub utraty mandatu przez podmiot, który reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten podmiot. 
 3. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje osoba tego samego członka Związku wskazana przez członka Związku według wewnętrznych przepisów członka Związku. 
 4. O zmianie delegata podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Związku.
 5. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 21.

 1. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz na cztery lata, a sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów raz na rok.
 2. Sprawozdawczo-wyborcze i sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w drodze uchwały, która ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad. 
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczo-wyborczego i sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków i pozostałe władze na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 4. Zawiadomienia, o którym w ust. 3, dokonuje się listownie oraz poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed jego upływem.
 5. Zarząd Związku, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów, dostarcza członkom Związku materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia. 

§ 22.

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne przy obecności 50% delegatów w I terminie i bez ograniczeń w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad, którego projekt przedkłada Zarząd Związku.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika.

§ 23.

 1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności i założeń programowych Związku;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sporządzonego przez ustępujący Zarząd Związku i Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego;
 3. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz poszczególnym członkom Zarządu Związku;
 4. wybór Prezesa, członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad;
 6. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Zgromadzenia;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia i zawieszenia w prawach członkowskich Związku;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia;
 9. uchwalanie Statutu Związku i jego zmian;
 10. ostateczna interpretacja postanowień Statutu;
 11. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej;
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;
 13. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Związku i członków Związku;
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Związku.
 1. Do kompetencji sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności i założeń programowych Związku;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sporządzonego przez Zarząd Związku i Komisję Rewizyjną corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego;
 3. zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad;
 4. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Zgromadzenia;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia i zawieszenia w prawach członkowskich Związku;
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia;
 7. uchwalanie Statutu Związku i jego zmian;
 8. ostateczna interpretacja postanowień Statutu;
 9. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;
 11. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Związku i członków Związku;
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Związku.

§ 24.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Związku:
 1. z własnej inicjatywy w drodze uchwały;
 2. na wniosek:
 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej 1/3 liczby członków.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
 2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.

Zarząd Związku

§ 25.

 1. Działalnością Związku kieruje Zarząd Związku.
 2. Zarząd Związku składa się z 11 – 15 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Związku powołuje ze swego grona na wniosek Prezesa 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu Związku trwa cztery lata.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

§ 26.

 1. Zarząd Związku wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym lub jawnym według decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
 2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej, przysługuje delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Kandydatów na Prezesa Zarządu mogą zgłaszać:
  1. ustępujący Zarząd Związku – jednego kandydata;
  2. członkowie zwyczajni Związku – po jednym kandydacie

– w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 1. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu większością 50% ważnych głosów plus jeden głos (pierwsza tura).
 3. Jeżeli w trybie określonym w ust. 5 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów, przeprowadzona będzie druga tura głosowania pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze. Wybrany na Prezesa zostanie kandydat, który otrzyma większą liczbę głosów, a w razie równości liczby głosów, głosowanie powtarza się aż do skutku.
 4. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje wybranemu Prezesowi oraz delegatom.
 5. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 6. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz Związku w najbliższych wyborach.

§ 27.

 1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:
 2. rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie;
 3. nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na 3 kolejnych zebraniach lub 5 w ogóle;
 4. odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;
 5. śmierci członka.
  1. Odwołania członka Zarządu, zgodnie z ust. 1.3, dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
  2. Prezesa Zarządu może odwołać Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 28.

 1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Związku, Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród tych, które w wyborach do Zarządu uzyskały kolejno najwyższą ilość głosów.
 2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu, nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska.
 4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu.
 5. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować członka, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie oraz działanie w imieniu Związku;
 3. uchwalanie planów pracy i planów finansowych oraz ich realizacja;
 4. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku oraz uchwał o zawieszeniu w prawach członka i wykluczeniu ze Związku;
 5. współpraca z organizacjami sportowymi, w tym w szczególności z Polskim Związkiem Kolarskim, Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz z władzami państwowymi i samorządowymi;
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i proponowanie programu i regulaminu obrad;
 7. organizowanie przygotowań kadry wojewódzkiej do udziału we współzawodnictwie krajowym;
 8. współpraca z klubami;
 9. sporządzanie i zatwierdzanie kalendarza imprez na poziomie wojewódzkim;
 10. prowadzenie współzawodnictwa sportowego na poziomie wojewódzkim (challenge, Mistrzostwa Małopolski)
 11. interpretacja Statutu oraz przepisów wewnętrznych;
 12. wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Związku;
 13. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
 14. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów i środków finansowych na działalność statutową Związku;
 15. przygotowywanie na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów sprawozdania z działalności Zarządu oraz przedłożenie go Walnemu Zgromadzeniu Delegatów do rozpatrzenia;
 16. przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych i ich zatwierdzanie zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przedkładanie tych sprawozdań Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia
 17. realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym;
 18. opracowywanie planów i wytycznych szkolenia;
 19. organizowanie szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich, sędziów i działaczy sportowych;
 20. przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów;
 21. opracowanie regulaminu pracy Zarządu;
 22. przyznawanie odznaczeń, dyplomów i wyróżnień, występowanie o przyznanie odznaczeń do innych instytucji i organów;
 23. powoływanie stałych lub doraźnych komisji, jako organów doradczych Zarządu, ustalanie ich kompetencji i uchwalanie regulaminów działania;
 24. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Komisji Rewizyjnej;
 25. zwoływanie co roku sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 30.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
 2. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Związku kieruje Prezes.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Trenerów i Przewodniczący Kolegium Sędziów.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Istotne decyzje, podjęte pomiędzy posiedzeniami Zarządu przez Prezesa, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Związku na najbliższym posiedzeniu.
 7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

§ 31.

 1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu.
 2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany wiceprezes.
 3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.
 4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto:
 1. zwoływanie zebrań Zarządu Związku;
 2. składanie Zarządowi informacji o stanie Związku;
 3. nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu.
 4. Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 32.

 1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3-5 członków i jest wybierana w głosowaniu tajnym lub jawnym przez sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów  na czteroletnią kadencję.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy Komisji.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 33.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku. 
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami z kontroli i może żądać wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

Komisje wewnętrzne Związku

§ 34.

 1. W celu realizacji zadań statutowych w ramach organizacyjnych Związku działają powołane przez Zarząd Komisje:
 1. Kolegium Sędziów;
 2. Rada Trenerów;
 3. inne komisje lub zespoły działające na stałe lub okresowo, powoływane przez Zarząd w miarę potrzeb.
 4. Kolegium Sędziów i Rada Trenerów wybiera swe kierownictwo na zebraniach środowiskowych i przedkłada do akceptacji Zarządowi Związku.

§ 35.

Kolegium Sędziów, Rada Trenerów oraz inne komisje działają w oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Związku.

§ 36.

Zarząd Związku może powołać stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, określając w formie regulaminu w szczególności zakres jego działania, kompetencje przewodniczącego i zespołów orzekających, tryb postępowania, formy zapisu na sąd polubowny oraz środki zapewniające wykonanie orzeczeń tego sądu.

Rozdział 5

Nagrody i wyróżnienia

§ 37.

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zawodników, trenerów, sędziów i zasłużonych działaczy.

§ 38.

 1. Związek może występować o nadanie działaczom, trenerom, sędziom i zawodnikom odznaczeń państwowych i resortowych.
 2. Związek może ustanawiać własne odznaczenia zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 39.

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.

Rozdział 6

Odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 40.

 1. Członkowie Związku, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, działacze, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. za naruszenie przepisów Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kolarstwie.
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w Przepisach Sportowych i Regulaminie dyscyplinarnym Polskiego Związku Kolarskiego z uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
 4. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
  1. Zarząd Związku, która orzeka jako organ pierwszej instancji;
  2. Polski Związek Kolarski jako druga instancja we wszelkich sprawach sportowych;
  3. Walne Zgromadzenie Delegatów jako druga instancja w sprawach o wykluczenie członka ze Związku lub zawieszenie w prawach członkowskich.

Rozdział 7

Majątek i fundusze Związku

§ 41.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
 2. Na fundusze Związku składają się:
 3. składki członkowskie, opłaty licencyjne i koncesyjne;
 4. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
 5. dotacje na realizację zadań publicznych;
 6. darowizny;
 7. zapisy i spadki;
 8. dochody z majątku;
 9. środki otrzymane od sponsorów;
 10. dochody z działalności gospodarczej;
 11. dochody ze spółek zakładanych przez Związek.

§ 42.

 1. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.
 2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika. Do dokonywania przelewów internetowych w bankowości internetowej upoważniony jest jednoosobowo Prezes Związku. 

§ 43.

 1. W przypadku konieczności zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu, osobą reprezentującą Związek w umowie o zatrudnienie jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku.

2.    Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Związku. 

§ 44.

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów. Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej należy do Zarządu Związku.
 3. Związek może powołać spółkę prawa handlowego do zarządzania sprawami Związku dotyczącymi gospodarczego wykorzystania dóbr materialnych i niematerialnych przysługujących Związkowi, na zasadach określonych w umowie zawartej między Związkiem a spółką. Zgodę na powołanie spółki wyraża Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 45.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 46.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 47.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów, a pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, Zarządowi Związku. Ostateczna interpretacja Statutu należy do Walnego Zgromadzenia Delegatów.