Dofinansowanie klubów

Sekretarz Generalny Polskiego Związku Kolarskiego, p. Cezary Jedliński w imieniu Polskiego Związku Kolarskiego, uprzejmie informuje o uruchomieniu Rządowego Programu KLUB.

W ramach dofinansowania, kluby mogą uzyskać od 10 000 zł do 15 000 zł dotacji na swoją działalność. Środki te mogą być przeznaczone na wynagrodzenia szkoleniowców, zakupu sprzętu sportowego, organizację obozów sportowych.

Szczegółowe informacje oraz formularz do składnia wniosków znajdziecie Państwo: https://rzadowyprogramklub.pl/

Istotny jest czas składania wniosków, ograniczenia budżetowe całego programu oraz system oceny, faworyzuje wnioski złożone w pierwszej kolejności. 

W razie jakichkolwiek pytań operator programu Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS), uruchomił infolinie dla poszczególnych województw.

Infolinia dla Małopolski:
+48 797 874 783

Podstawowe informacje na temat Programu KLUB edycja 2022

Cele Programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Finansowanie:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

Operator Krajowy:

na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS),

Uczestnicy Programu:

kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

Podstawowe wymogi dla klubów:

 • prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu
 • wysokość dotacji ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie wyższa niż 200 tys. złotych,

Bezpośredni uczestnicy Programu:

wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,

Termin realizacji:

kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2022,

Przeznaczenie środków:

 • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe
 • zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy)

Wysokości dofinansowania:

 • kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych
 • kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych

Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu:

wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl,

Udział w zadaniu „środków własnych”:

 • wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania
 • udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy
 • udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.